Lễ trao chứng nhận Doanh nghiệp kinh doanh minh bạch, tin cậy - Hàng Việt Nam tin dùng năm 2019

PANSERVICES Hồ Chí Minh và Hà Nội nhận chứng nhận 3K.

http://hanoitv.vn/le-trao-chung-nhan-doanh-nghiep-kinh-doanh-minh-bach-tin-cay---hang-viet-nam-tin-dung-nam-2019-phan-2-v111673.html